BIP

Deklaracja dostępności

Warunki dostępności technologicznej

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.

Istotne daty sporządzenia Deklaracji

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2020-04-25
Oświadczenie sporządzono dnia:
2020-04-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Procedura skargowo-wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Kolenik, iod1@cuw.zielona-gora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 880 100 367. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola zbudowany został na początku 1975 roku i posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

  • Do przedszkola prowadzą schody, które mają sześć stopnie.
  • Nie posiadamy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Nie ma przeszkód do wejścia z psem asystującym.
  • Nie mamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Deklaracja zmian

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2020-09-24 23:02:40 Ostatnia aktualizacja: 2022-04-04 18:20:51
Data publikacji: 2020-09-24 23:02:40 Artykul byl czytany: 9 razy